Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną drezdenko.budżet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy,które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) – Gmina Drezdenko, reprezentowana przez Burmistrza Drezdenka;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną drezdenko.budżet-obywatelski.org administrowany przez Burmistrza Drezdenka

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną drezdenko.budżetobywatelski.pl

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Gmina Drezdenko reprezentowana przez Burmistrza Drezdenka

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@drezdenko.pl lub tradycyjnie na adres: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego w  zakresie:

· zgłoszenia przez Pana/Panią danego projektu;

· udzielenia przez Pana/Panią poparcia dla wybranych projektów;

· oddania głosu przez Pana/Panią na wybrany projekt.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a  także na podstawie art. 6 ust. lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

· osoby fizyczne, które zgłoszą projekty do budżetu obywatelskiego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,

· osoby fizyczne, które złożą podpisy poparcia pod projektem do budżetu obywatelskiego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, imię, nazwisko, adres zamieszkania,

· osoby fizyczne, które wezmą udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego: imię, nazwisko, adres zamieszkania,

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o  których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało:

  • w przypadku zakładania konta – niemożliwością założenia konta użytkownika,
  • w przypadku składania projektu – niemożliwością złożenia wniosku,
  • w przypadku głosowania – niemożliwością oddania głosy na wybrany projekt.